E-Bülten SSS Bize Ulaşın EN
search
Katılım Şartnamesi

Topluluk İçi Girişimcilik Hızlandırma Programı Başvuru Şartnamesi

Sabancı Holding tarafından düzenlenen Sabancı ARF Almost Ready To Fly Girişimcilik Hızlandırma Programına başvurunuz için teşekkürler.

Sabancı ARF; Program’a katılmaya hak kazanan Girişimcilere 20 haftalık zaman diliminde eğitim, konu üzerinde uzman kişilerden mentörlük, fikri mülkiyet hakları desteği, seminer, workshop, bulut hizmet destekleri, prototipleme fonu, pazarlama, şirket kurma, muhasebe, satış, ekip yönetimi vb. altyapı destekleri, program boyunca kullanılmak üzere Sabancı Center’da açık inovasyon ofisi, Sabancı Topluluk network’ü ile tanışma ve faydalanma olanağı, final günündeki değerlendirme çerçevesinde yatırım imkânı, Sabancı Ventures ile tanışma fırsatı vb. sunmaktadır.

Sabancı ARF’a başvuran Girişimciler ile Program’a seçilmeleri sonrası hızlandırma adımlarına başlanacaktır. 20 haftalık zaman diliminde programa katılmaya hak kazanan Girişimciler için Sabancı Center, 4. Levent İstanbul adresinde ortak çalışma yapabilecekleri açık ofis imkânı sunulmaktadır. Farklı şehirlerden gelecek olan Girişimcilere ortak ofis kullanma zorunluluğu mevcut değildir – ancak Girişimcilerle 2 haftada 1 Sabancı ARF ile yüz yüze bir araya gelecekleri çalışmalar yapılması faydalı olacaktır. Girişimcilerin, Sabancı ARF tarafından düzenlenecek olan yüz yüze seminer, komünite toplaşmaları veya komite, jüri sunumları için mutlaka merkez ofise gelmeleri beklenmektedir.

Program kapsamında, tüm katılımcı Girişimcilere sağlanacak olan maddi ve gayri maddi olanak, fayda, destek ve finansman karşılığında ve Programın tüm paydaşlar açısından en iyi şekilde devam edebilmesi adına Girişimcilerden bazı kurallara uygun hareket edilmesi beklenmekte olup, sizler de Programa başvurmakla işbu Şartnameyi aşağıda belirtilmiş olan tüm hükümleriyle birlikte kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaksınız.

1. Tanımlar:

İşbu Şartname içeriğinde;

Sabancı Holding”, Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi’ni;

Sabancı Topluluğu”, Sabancı Holding ile Sabancı Holding’in iştiraki olan veya herhangi bir şekilde kontrolü altında bulunan şirketlerden oluşan şirketler topluluğunu;

“Sabancı ARF Almost Ready to Fly”Sabancı ARF”, Sabancı ARF İnovasyon ve Ticarileştirme A.Ş., Sabancı Holding adına hareket eden yetkili kişileri ve aynı zamanda Sabancı Holding tarafında belirlenen ve Sabancı Holding’i temsilen Program yürütücüsü ve Program yürütücüsü adına hareket eden uzmanlar, eğitmenler, mentörler ve diğer yetkili kişileri, kısaca Sabancı ARF ekibini;

Sabancı Ventures”, Sabancı Holding’in teknoloji odaklı çalışan ve belli bir ciroya ulaşmış ya da ciro yapmak üzere olan girişimlere yatırıma odaklanan ekibini,

Program”, başvurduğunu ve seçilmeniz halinde katılımcısı olacağınız Sabancı ARF Girişimcilik Hızlandırma Programını;

Girişimci”, Programa başvuru yapan ve seçilmesi halinde Program dahil olacak olan girişim fikrini geliştirecek olan gerçek kişi katılımcı ve varsa ekibini, 

Fikri Mülkiyet Hakkı”, fikir ve sanat eserleri ile marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı modeli, ticari sır ve know-how’ı;

Şartname”, işbu Sabancı ARF Girişimcilik Hızlandırma Programı Başvuru Şartnamesini;

ifade edecek şekilde kullanılacaktır. Tanımlar’da tanımlanmayan işbu Şartnamede geçen diğer terimler ilgili yasal düzenlemelerde yer aldığı şekliyle yorumlanacaktır.

2. Sabancı ARF Girişimcilik Hızlandırma Programı Başvuru Şartları

  • Başvuruyu yapmadan ve işbu Şartnameyi kabul etmeden önce Sabancı ARF web sitesinde yer alan Katılım Şartları ile Sıkça Sorulan Sorular kısmında yer alan tüm bilgileri ve açıklamaları okuduğunuzu,
  • Program başvurusuna ilişkin yapılacak görüşmeler, paylaşılacak soru, form ve anketlerde vereceğiniz bilgilerin tam, doğru ve güncel olacağını,
  • Sabancı ARF tarafından sözlü ve yazılı olarak tarafınıza bildirilen tüm kural ve kaidelere, ayrıca her türlü yasal mevzuata uyacağınızı,
  • Programa başvurduğunuz andan itibaren, seçim sürecinin tamamlanmasına veya seçilmeniz halinde Programın sonlanmasına kadar Sabancı ARF’ın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın, Programa katıldığınız fikir önerinize ilişkin Program dışında üçüncü kişiler ile işbirliği yapmayacağınızı, farklı bir kuluçka veya hızlandırma merkezine, yatırım programına ve sair platformlara katılmayacağınızı/başvurmayacağınızı,
  • Sabancı ARF tarafından fikir önerinizin seçilmesi halinde, Geçici Görevlendirme Sözleşmesini imza ederek; süreç başlangıcından itibaren 5 hafta haftanın 2 gününü, takip eden 15 haftalık süreçte ise tam zamanlı olacak şekilde takım arkadaşlarınızla birlikte girişim projesi çalışacağınızı,
  • Program kapsamında seçilmeniz ve Programa katılmaya hak kazanmanız durumunda, proje ekibinin Sabancı ARF tarafından oluşturulacağını, genel program şartları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, finansal şartlar ve pay iktisabı şartlarını içeren katılım şartnamesi konusunda mutabık kalınarak imzalanacağını, aksi takdirde seçilmiş olsanız dahi Programa katılımınızın mümkün olmayacağını
  • Sabancı ARF, web sitesinde yer alan temel kriterler kapsamında yapacağı elemeler sonucunda seçileceğinize ilişkin bir taahhüt verilmemektedir. Sabancı ARF’ın seçim konusunda münhasır takdir yetkisi olduğunu, bu hususta tarafınıza herhangi bir taahhüt verilmediğini

kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  • Program’a seçilmeniz durumunda; program şartları, Fikri Mülkiyet Hakları, finansal şartlar, pay iktisabı şartları gibi Program süreçlerini detaylı şekilde yer veren Katılım Şartnamesini imzalamanız beklenecektir. Katılım Şartnamesi ve eklerini kabul etmemeniz halinde Program’dan fikir haklarınız sizde kalmak suretiyle ayrılmış sayılacağınızı ve bu bağlamda herhangi bir hak iddia etmeyecek ve talepte bulunmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

3. Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. Başvuru Formunda yer verdiğiniz fikir önerinizin hukuka ve etik kurallara uygun olduğunu,

3.2.Program’a başvurduğunuz andan itibaren Fikri Mülkiyet Hakkının münhasıran size ait olduğunu, herhangi bir üçüncü kişinin bunlara ilişkin bir hak iddia edebilecek durumda olmadığını,

3.3.Başvuru Formunda belirttiğiniz Fikri Mülkiyet Haklarının ilgili yasal düzenlemelere uygun olduğunu, üçüncü gerçek ve tüzel kişi kurum ve kuruluşların Fikri Mülkiyet Haklarına tecavüz etmediğinizi/etmeyeceğinizi, haksız rekabete konu olabilecek hiçbir hukuka aykırı nitelikte eylemde bulunmadığınızı ve bulunmayacağınızı, bu kapsamda üçüncü kişilerden gelebilecek hak veya tazminat taleplerinden münferiden sorumlu olacağınızı,

kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

4. Gizli Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

4.1.Herhangi bir Sabancı Topluluğu üyesi tarafından ve/veya Sabancı Topluluğu üyesi adına doğrudan ya da dolaylı olarak sözlü, görsel, yazılı, elektronik ve sair suretle gönderilmiş, iletilmiş ve/veya açıklanmış olan Sabancı Topluluğu üyeleri ile ilgili her türlü ürün ve hizmet bilgileri, üretim bilgileri, projeler, faaliyetler, ticari sırlar, know-how, teknik bilgiler, araştırma ve geliştirme bilgileri, araştırma ve test sonuçları, patente tabi olsun ya da olmasın icatlar, fikri ve sınai mülkiyet hakları, varlıklar, stratejiler, planlar, tahminler, yönetim, mali, pazarlama, ticari, teknik ve diğer konulara ilişkin düzenlemeler, çeşitli alanlarda kullanılan metotlar, çalışma biçimleri, ticari, mali, finansal, idari, teknik bilgiler, iş planları, nakit akışı tahminleri, performans bilgileri, finansal bilgiler, hukuki bilgiler, müşteri listeleri, yatırımcılar, pazarlama planları ile kişisel veriler de dahil olmak üzere sözlü, yazılı olarak verilen her tür bilgi ve bu gibi bilgileri içeren veya bu gibi bilgilerden türetilen veya kopyalanan bilgileri temsilen ya da kaydetmek amacıyla kullanılan her tür fiziki ya da dijital ortamda işlenen bilgi, belge dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü veri, bilgi ve belge (“Gizli Bilgi”) gizli olarak kabul edilecektir.

4.2.Gizli Bilgileri, Programa ilişkin yükümlülüklerinizi yerine getirmek dışında hiçbir amaç ile kullanmayacağını, gizli tutacağını, Sabancı Holding’in açık yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ifşa etmeyeceğinizi, vermeyeceğinizi, alenileştirmeyeceğinizi, üçüncü kişilere kullandırmayacağınızı, koruyacağınızı,

4.3.Sabancı Holding ve çoğu Sabancı Topluluğu üyesi halka açık ve payları Borsa İstanbul’da işlem gören anonim şirketler olup, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerindeki bilgilerin gizli tutulmasına ve doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir menfaat elde etme amacıyla kullanılmamasına, piyasa bozucu eylem, piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suiistimali sonucu doğurabilecek iş ve işlemlerde bulunulmamasına ilişkin düzenlemelere tabidir. Bu bağlamda bu yükümlülüklere uyum ve elde edilen ticari sırların korunması amacıyla Gizli Bilgileri sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı şekilde kullanmayacağınızı,

4.4.Gizli Bilgi’ler münhasıran Sabancı Holding’in mülkiyetinde kalacağını, Program kapsamında elde edeceğiniz hiçbir Gizli Bilgi’nin kullanımı ile ilgili olarak tarafınıza herhangi bir lisans, izin ya da yetki verilmeyeceğini,

4.5.Gizli Bilgiler ile, ve Gizli Bilgiler esas alınarak tesis edilen veya üretilen başka ürünler ve bilgilerde herhangi bir hak talep etmeyeceğinizi,

4.6.Gizli Bilgileri ve Program sürecinde elde ettiğiniz, öğrendiğiniz diğer Girişimci ve Girişimlere ait fikir önerilerini ve Gizli Bilgi mahiyetindeki diğer verileri/bilgileri Girişimcilik Programı boyunca ve her halükârda herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca koruyacağınızı ve gizliliğini sağlayacağınızı,

4.7.Girişimci olarak, Projenize ait web sitesi veya e-bülten gibi dijital tanıtım mecralarınızda, her türlü basılı malzemelerde, kullanılacak tanıtım dosya ve malzemelerinde, yazılı ve sözlü olarak gerçekleştireceğiniz sunumlarda her daim Sabancı ARF desteği ile ilgili tarafınıza iletilecek logo ve marka tanıtım ve referans amacı ile sınırlı olmak kaydı ile kullanacağınızı, bu kullanım sırasında yine web sitesinde duyurulan güncel kullanım kurallarına uyacağınızı, kullandığınız mecraları Sabancı ARF’a bildireceğinizi Sabancı ARF’dan gelebilecek düzeltme taleplerine mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmeyi kabul ettiğinizi,

4.8.Programın tüm aşamalarında Projenizle ilgili olarak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü tanıtım, ticarileştirme faaliyetleri kapsamında Sabancı ARF tarafından gerçekleştirilecek yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basın, yayın çalışmalarına peşinen muvafakat verdiğinizi; muvafakat vermediğiniz ticari sır içeren ve açıklanmaması gereken proje içeriğinin ilgili kısmının, gizli kalması konusunda mutabık kaldığınızı; herhangi bir yazılı bildirim yapmadığınız durumlarda ise, Sabancı ARF tarafından yapılacak yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basım, yayın çalışmalarına peşinen muvafakat verdiğinizi ve bu konuda herhangi bir itiraz hakkınızın olamayacağını bildiğinizi

kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 5. Diğer Hükümler

5.1.İşbu Şartnamede yer alan şartlardan en az birini ihlal etmeniz halinde, Sabancı ARF’ın münhasır takdirine bağlı olarak Program sürecinizin askıya alınabileceğini ya da sonlandırılabileceğini, bu kapsamda herhangi bir hak iddia edemeyeceğinizi; söz konusu yükümlülüklerin ihlali sonucunda Sabancı Holding ve iştirakleri adına doğabilecek her türlü zararları tazmin edeceğinizi bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

5.2.Kanunen başka bir gereklilik olmadığı müddetçe, işbu Şartname uyarınca yapılacak bildirimler yazılı olarak “Başvuru Form”unda belirtilen e-posta adreslerine yapılacaktır. Adreslerde yapılmış olan herhangi bir değişiklik, Sabancı ARF’a bildirilmedikçe, son bilinen e-posta adresine gönderilmiş olan tüm bildirimler geçerli ve bağlayıcı olacaktır ve usulüne uygun olarak gönderildiği kabul edilecektir.

5.3.Sabancı Holding, işbu Şartnameyi tek taraflı olarak değiştirebilme hakkını saklı tutar. İşbu Şartname’de yapılacak değişiklikler ancak sizin onaylamanız halinde geçerli olacaktır. Onayınız olmaması halinde Sabancı Holding’in Program sürecinizi sona erdirme ya da durdurma hakkı saklıdır.

İşbu Şartnameyi okudum, anladım ve kabul tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini kabul ediyorum. Bu şartlar ve yükümlülükler doğrultusunda Program’a devam etmeyi kabul ediyorum.